Կառավարման համակարգերի էքսպրես ախտորոշում

Ավելին

ԷՔՍՊՐԵՍ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻ ՆԵՐՈՒԺԸ

ԷՔՍՊՐԵՍ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻ ՆԵՐՈՒԺԸ

Արդյո՞ք Ձեզ ծանոթ են հետևյալ մարտահրավերները

Շահութաբերության անկում՝ պայմանավորված աճող ծախսերով և անարդյունավետությամբ

Աշխատակիցների ցածր մոտիվացիա և բարձր հոսունություն

Ընկերության տարբեր բաժինների ու բիզնես միավորների ոչ ներդաշնակ աշխատանք

Վաճառքի անկում` չնայած դրանց բարձրացմանն ուղղված ջանքերին

Պլանների մշտական թերակատարում

Կառավարման ենթահամակարգեր

Ռազմավարական մոտեցման առկայություն

Ռազմավարական որոշումներ կայացնելու համար չափանիշների առկայություն (նվազեցում կամ ընդլայնում, բիզնես մոդելի պահպանում կամ արդիականացում, գործունեության դիվերսիֆիկացում և այլն):

Ռազմավարական գործընթաց

Ռազմավարական որոշումների կայացման գործընթացի վերլուծություն, ինչպես նաև թիմի ներգրավում գործընթացի մեջ:

Ռազմավարության փաստաթղթավորում և գործառնությունների հետ կապը

Ընթացիկ գործունեության և ռազմավարության միջև կապի վերլուծություն: Այդ կապի ապահովման լավագույն միջոցների որոնում:

Ռազմավարության հաղորդակցում

Ընկերությունում ռազմավարական հաղորդակցության, այդ թվում` հետադարձ կապի մեխանիզմների առկայություն:

Հիմնական գործընթացների ուսումնասիրություն՝ արդյունավետության չափում և մոնիթորինգ, «երկխոսության» առկայություն, հետևանքների կառավարում:

Արդյունավետության ցուցանիշների օգտագործում

Ցուցանիշների հավասարակշռվածության և ներկայացուցչականության (ֆինանսական և ոչ ֆինանսական, որակական և քանակական, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ցուցանիշների առկայությունը), պարզության և համադրելիության վերլուծություն:

Թիմին մոտիվացնելու տեսակետից սահմանված նպատակների արդյունավետության վերլուծություն:

Արդյունավետության հրամայականը ընկերության կյանքում

Արդյունավետության վերաբերյալ թիմի մոտեցման վերլուծություն, թերացումների պատճառների վերհանում:

Պլանավորման գործընթացի ամբողջականությունը

Պլանավորման գործընթացների, առանցքային բիզնես գործընթացներում պլանավորման բաղադրիչի առկայության, ինչպես նաև գործող պլանների՝ ընկերության իրողություններին համապատասխանության վերլուծություն:

Պլանավորման արդյունավետությունը

Կանխատեսման ժամանակակից գործիքների օգտագործում: Ընկերության ստորաբաժանումների միջև գործընթացների համակարգվածության վերլուծություն:

Դիտարկում և վերահսկողություն

Պլանից շեղումների վերհանման և արդյունքների քննարկման գործընթացի վերլուծություն: Գործառույթներին ֆորմալ մոտեցման բացահայտում և գործընթացի հնարավոր բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի արդյունավետությունը

 • Աշխատակիցների գնահատման գործընթացի արդյունավետություն, արդյունավետ գործիքների կիրառում
 • Կադրերի զարգացման գործընթացի առկայություն, պլանավորում և վերապատրաստման կարիքի գնահատում
 • Աշխատակիցների մոտիվացիայի գնահատման մոտեցումներ և դրա բարձրացման քաղաքականության արդյունավետություն
 • Վարձատրության քաղաքականություն, առանցքային ցուցանիշների կիրառում և դրանց կապը ընկերության արդյունավետության հետ

Կազմակերպական կառուցվածքը

Ոչ ռացիոնալ տարրերի առկայության, ինչպես նաև դրա՝ ընկերության փաստացի գործընթացներին չհամապատասխանելու ախտանշանների հայտնաբերում:

ՏՏ ենթակառուցվածքի արդյունավետությունը բիզնես գործընթացներին աջակցելու համար

Բիզնես պրոցեսների ավտոմատացման և բիզնեսի հասունության մակարդակների համապատասխանության գնահատում:

Հաղորդակցության արդյունավետությունը

ՏՏ արդյունավետության վերլուծություն հաղորդակցության հետ կապված ծախսերը նվազագույնի հասցնելու տեսանկյունից: ՏՏ ենթակառուցվածքի բարելավման հնարավոր ուղղությունների հայտնաբերում:

Տվյալների վերլուծություն

Արտաքին և ներքին տվյալների համապարփակ և վիճակագրական մեթոդներով վերլուծության գործառույթի առկայություն և արդյունավետություն

Ռազմավարական մոտեցման առկայություն

Ռազմավարական որոշումներ կայացնելու համար չափանիշների առկայություն (նվազեցում կամ ընդլայնում, բիզնես մոդելի պահպանում կամ արդիականացում, գործունեության դիվերսիֆիկացում և այլն):

Ռազմավարական գործընթաց

Ռազմավարական որոշումների կայացման գործընթացի վերլուծություն, ինչպես նաև թիմի ներգրավում գործընթացի մեջ:

Ռազմավարության փաստաթղթավորում և գործառնությունների հետ կապը

Ընթացիկ գործունեության և ռազմավարության միջև կապի վերլուծություն: Այդ կապի ապահովման լավագույն միջոցների որոնում:

Ռազմավարության հաղորդակցում

Ընկերությունում ռազմավարական հաղորդակցության, այդ թվում` հետադարձ կապի մեխանիզմների առկայություն:

Հիմնական գործընթացների ուսումնասիրություն՝ արդյունավետության չափում և մոնիթորինգ, «երկխոսության» առկայություն, հետևանքների կառավարում:

Արդյունավետության ցուցանիշների օգտագործում

Ցուցանիշների հավասարակշռվածության և ներկայացուցչականության (ֆինանսական և ոչ ֆինանսական, որակական և քանակական, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ցուցանիշների առկայությունը), պարզության և համադրելիության վերլուծություն:

Թիմին մոտիվացնելու տեսակետից սահմանված նպատակների արդյունավետության վերլուծություն:

Թիմին մոտիվացնելու տեսակետից սահմանված նպատակների արդյունավետության վերլուծություն:

Արդյունավետության վերաբերյալ թիմի մոտեցման վերլուծություն, թերացումների պատճառների վերհանում:

Պլանավորման գործընթացի ամբողջականությունը

Պլանավորման գործընթացների, առանցքային բիզնես գործընթացներում պլանավորման բաղադրիչի առկայության, ինչպես նաև գործող պլանների՝ ընկերության իրողություններին համապատասխանության վերլուծություն:

Պլանավորման արդյունավետությունը

Կանխատեսման ժամանակակից գործիքների օգտագործում: Ընկերության ստորաբաժանումների միջև գործընթացների համակարգվածության վերլուծություն:

Դիտարկում և վերահսկողություն

Պլանից շեղումների վերհանման և արդյունքների քննարկման գործընթացի վերլուծություն: Գործառույթներին ֆորմալ մոտեցման բացահայտում և գործընթացի հնարավոր բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի արդյունավետությունը

 • Աշխատակիցների գնահատման գործընթացի արդյունավետություն, արդյունավետ գործիքների կիրառում
 • Կադրերի զարգացման գործընթացի առկայություն, պլանավորում և վերապատրաստման կարիքի գնահատում
 • Աշխատակիցների մոտիվացիայի գնահատման մոտեցումներ և դրա բարձրացման քաղաքականության արդյունավետություն
 • Վարձատրության քաղաքականություն, առանցքային ցուցանիշների կիրառում և դրանց կապը ընկերության արդյունավետության հետ

Կազմակերպական կառուցվածքը

Ոչ ռացիոնալ տարրերի առկայության, ինչպես նաև դրա՝ ընկերության փաստացի գործընթացներին չհամապատասխանելու ախտանշանների հայտնաբերում:

ՏՏ ենթակառուցվածքի արդյունավետությունը բիզնես գործընթացներին աջակցելու համար

Բիզնես պրոցեսների ավտոմատացման և բիզնեսի հասունության մակարդակների համապատասխանության գնահատում:

Հաղորդակցության արդյունավետությունը

ՏՏ արդյունավետության վերլուծություն հաղորդակցության հետ կապված ծախսերը նվազագույնի հասցնելու տեսանկյունից: ՏՏ ենթակառուցվածքի բարելավման հնարավոր ուղղությունների հայտնաբերում:

Տվյալների վերլուծություն

Արտաքին և ներքին տվյալների համապարփակ և վիճակագրական մեթոդներով վերլուծության գործառույթի առկայություն և արդյունավետության

ՄՈՏԵՑՈՒՄ

Size: Product:
 • ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁ

 • ՁԵՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

  ՁԵՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՋՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁ

ՁԵՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

ՁԵՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՋՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

Խնդիրները լայն համատեքստում

Թեև յուրաքանչյուր ընկերություն ունի որոշակի իներցիա և ձևավորված կորպորատիվ մշակույթ, ընկերությունների զարգացման ճանապարհները ունեն ընդհանուր մոդելներ: Մեր աշխատանքի էությունը կայանում է Ձեր ընկերության խնդիրները զարգացման լայն համատեքստում ուսումնասիրելու մեջ:

 

Նպատակը` հաջորդ մակարդակ

Համակարգային վերլուծության համատեքստում լավագույն փորձի հետ համեմատություն, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտել Ձեր ընկերության համար հասանելի զարգացման հաջորդ մակարդակը:

 

Լուծումներ, որոնք գործում են

Առաջարկությունները բխում են կոնկրետ իրավիճակից և ենթադրում են լուծումներ, որոնք արդյունավետորեն կարող են իրականացվել տվյալ ընկերությունում: Մեր առաջարկությունները հիմնվում են բազմաթիվ ընկերությունների հետ մեր կատարած հաջող աշխատանքի փորձի վրա:

 • Ձեր ընկերության կառավարման պրակտիկայի գնահատում համաշխարհային և տեղական լավագույն փորձի հետ համեմատության համատեքստում
 • Ֆունկցիոնալ ոլորտների զարգացման մակարդակի դիտարկում համակարգային համատեքստում և ոչ թե պարզապես առանձին ֆունկցիաների մեխանիկական գնահատում
 • Հետխորհրդային երկրների իրողություններից և առանձնահատկություններից բխող խորհրդատվություն

Գործընթաց

Էքսպրես ախտորոշումն ինտենսիվ գործընթաց է, որն իր մեջ ներառում է.

 • մանրամասն հարցազրույցներ ընկերության ղեկավար օղակի ներկայացուցիչների հետ,
 • աշխատակիցների հարցում,
 • ընկերության գործունեությունը կարգավորող հիմնական փաստաթղթերի ուսումնասիրում,
 • ընկերության գործունեության առանցքային ոլորտների գնահատում,
 • ֆինանսական կատարողականի էքսպրես վերլուծություն:

Տևողություն

Գործընթացը տևում է ընդամենը 5-7 օր:
 • Հարցազրույց` առանցքային աշխատակիցներ

 • Հարցազրույց` կառավարման օղակի ներկայացուցիչներ

 • Փաստաթղթերի ուսումնասիրում

Արդյունքների ներկայացում

Արդյունք

 • Ընթացիկ կառավարման
  գործընթացի գնահատում

 • Լավագույն փորձի հետ
  համեմատություն

 • Կառավարման համակարգերի զարգացման
  հաջորդ մակարդակի որոշում

Կառավարման գործընթացի բարելավման օրակարգ

Ընթացիկ իրավիճակի նորովի դիտարկում

Հաճախ ակնհայտը տեսնելու համար ընկերություններին հարկավոր է նոր հայացք դրսից կամ էլ երրորդ կողմի կարծիք: Էքսպրես ախտորոշումը թույլ է տալիս ընկերություն բերել մեր` տարբեր ոլորտներում խնդիրների հետ առնչվելու, ինչպես նաև դրանց օպտիմալ լուծումների բացահայտման մեծ փորձը:

Կառավարման համակարգի բարելավման առաջնահերթությունները

Հաջողության հասնելու բանալին առաջնահերթ խնդիրների վրա կենտրոնանալու կարողությունն է: Էքսպրես ախտորոշումը հնարավորություն է տալիս վերանայել խնդիրների առաջնահերթությունը` հաշվի առնելով Ձեր ընկերության կառավարման ենթահամակարգերի հասունության մակարդակը:

Անհրաժեշտ բարեփոխումների ներկայացում ընկերության կառավարման թիմին

Խորհրդատուների թիմը կկազմակերպի սեմինար և էքսպրես ախտորոշման արդյունքները կներկայացնի ընկերության կառավարման օղակի ներկայացուցիչներին:

Ընթացիկ իրավիճակի նորովի դիտարկում

Հաճախ ակնհայտը տեսնելու համար ընկերություններին հարկավոր է նոր հայացք դրսից կամ էլ երրորդ կողմի կարծիք: Էքսպրես ախտորոշումը թույլ է տալիս ընկերություն բերել մեր` տարբեր ոլորտներում խնդիրների հետ առնչվելու, ինչպես նաև դրանց օպտիմալ լուծումների բացահայտման մեծ փորձը:

Ընթացիկ իրավիճակի նորովի դիտարկում

Հաճախ ակնհայտը տեսնելու համար ընկերություններին հարկավոր է նոր հայացք դրսից կամ էլ երրորդ կողմի կարծիք: Էքսպրես ախտորոշումը թույլ է տալիս ընկերություն բերել մեր` տարբեր ոլորտներում խնդիրների հետ առնչվելու, ինչպես նաև դրանց օպտիմալ լուծումների բացահայտման մեծ փորձը:

Ընթացիկ իրավիճակի նորովի դիտարկում

Հաճախ ակնհայտը տեսնելու համար ընկերություններին հարկավոր է նոր հայացք դրսից կամ էլ երրորդ կողմի կարծիք: Էքսպրես ախտորոշումը թույլ է տալիս ընկերություն բերել մեր` տարբեր ոլորտներում խնդիրների հետ առնչվելու, ինչպես նաև դրանց օպտիմալ լուծումների բացահայտման մեծ փորձը:

 • Ընթացիկ կառավարման
  գործընթացի գնահատում

 • Լավագույն փորձի հետ
  համեմատություն

 • Կառավարման համակարգերի զարգացման
  հաջորդ մակարդակի որոշում

Կառավարման գործընթացի բարելավման օրակարգ

Աշխատանքի օրինակներ

Ախտորոշման արդյունքները

 • Ընկերությունն իր առջև զարգացման մեծ նպատակներ էր դրել, թեև ընկերության հետագա զարգացման ռազմավարական ուղղությունները հստակ որոշված չէին:
 • Պատասխանատվությունների ոչ հստակ բաշխում, ղեկավարների կողմից առօրյա աշխատանքի մեջ չափազանց մեծ ներգրավվածություն, ինչի հետևանքով տուժում են կառավարման հիմնախնդիրները։
 • Վարձատրության և մոտիվացիոն համակարգերի բացթողումները հանգեցրել էին բարձրարժեք կադրերի բարձր հոսունության:

 

Մեր առաջարկությունները

 • Մշակել 2-3 տարվա հեռանկարով զարգացման ռազմավարական տեսլական, որ հիմնված կլինի շուկայի հնարավորությունների լուրջ ուսումնասիրման վրա։
 • Ներդնել պատասխանատվությունների բաշխման չափելի համակարգ, կասկադավորելով այն բոլոր աշխատակիցների վրա։
 • Բարեփոխել բիզնես գործընթացների բաշխման համակարգը, ինչպես նաև բիզնես միավորների միջև հաղորդակցության համակարգը։
 • Ներդնել կատարողականի գնահատման համակարգ և հմտությունների գնահատման բիզնես պրոցեսներ:

Ախտորոշման արդյունքները

 • Գործառնական պլանավորումը միայն մեկ տարով էր արվում, և գործունեության միայն մեկ ուղղությունն էր պատշաճորեն պլանավորվում։
 • Ծառայությունը իրականացնում էր իրարից կտրված տասնյակ ծրագրեր, որոնք իրար հետ կապված չեն։
 • Բյուրոկրատական բարդ գործընթացները դանդաղեցնում էին հիմնական բիզնես գործընթացները։
 • Արդյունավետության ցուցանիշների համակարգը զարգացած էր միայն կորպորատիվ մակարդակում։

Մեր  առաջարկությունները

 • Գործառնական պլանավորման ժամկետը դարձնել 3-5 տարի, այդպիսով էֆեկտիվորեն այն կապելով ռազմավարության հետ։
 • Կազմակերպական կառուցվածքը դարձնել դիվիզիոնալ՝ ըստ գործունեության հիմնական ուղղությունների պատասխանատվությունների բաշխման։
 • Ներդնել միասնական ծրագրային համակարգ` ERP, ինտեգրելով գործող բոլոր ծրագրերը, ինչպես նաև ավտոմատացնել բոլոր գործընթացները։
 • Ներդնել անհատական կատարողական ցուցանիշների համակարգ՝ կապելով այն վարձատրության համակարգի հետ։

Ախտորոշման արդյունքները

 • Ընկերությունը տուժել է սեփականատիրոջ` կառավարման գործընթացից մասամբ առանձնանալու դասական սինդրոմից: Բաժնետիրոջ ներգրավումը ընկերության գործերում ոչ կարգավորված բնույթ էր կրում, ինչն էլ հանգեցնում էր ոչ օպտիմալ որոշումների ընդունմանը:
 • Ներքին վերահսկողության բաժինը («սեփականատիրոջ աչք») հաճախ միջամտում էր ղեկավարության աշխատանքին:
 • Ընկերությունը արդյունավետության էական խնդիր ուներ: Աշխատակիցների մեծ քանակությունը և ոչ ավտոմատացված գործընթացները հանգեցրել էին շահույթի նվազեցմանը:
 • Աշխատակիցների մոտիվացիայի մակարդակը ցածր էր, և առկա էր բարձր հոսունության խնդիրը։

Մեր աշխատանքի արդյունքները

Ախտորոշման արդյունքում մենք ստացանք կառավարման համակարգերի բարելավման լայն մանդատ: Մենք օգնեցինք`

 • Ընկերությունում ներդնել կորպորատիվ կառավարման ժամանակակից համակարգ
 • Բարելավել և օպտիմալացնել կազմակերպական կառուցվածքը
 • 10%-ով կրճատել աշխատակիցների ընդհանուր թվաքանակը
 • Մշակել և իրականացնել արդյունավետության ցուցանիշների (KPI) համակարգը կորպորատիվ և բիզնես միավորների մակարդակներում
 • Նախաձեռնել ժամանակակից ERP համակարգի ներդրման գործընթացը

ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ